دوشنبه، 27 اردیبهشت 1400
معرفي اعضا گنبد سلطانيه

 

مدیرداخلی مجموعه
- احمد رحمانی        کارشناس باستان شناسی
 
حفاظت و مرمت تزئینات
- پروانه عسگری             کارشناس ارشد مرمت تزئینات
- پروانه اولیایی               کارشناس ارشد مرمت بنا و بافت تاریخی
- محمد مرادی شورچه    کارشناس طراحی فرش
- سید باقر ایثاربخش         کمک مرمتگر تزئینات
 
معرفی، مستند سازی، حفاظت و مرمت
- سجاد جعفری     کاردانی معماری سنتی و گرافیست
- سهیلا رستمی    کارشناس مدیریت امور فرهنگی
 
حفاظت و مرمت بنا
- عباس شمشیری         کارشناس باستان شناسی
- فرامرز نجفی دهجلالی    مرمتگر بنا
- عباس بهرامی              کمک مرمتگر بنا
 
پژوهش و حفاظت و مرمت
- محی الدین مافی       کارشناس ارشد باستان شناسی
- ناصر قاسملو             کارشناس باستان شناسی
 
رهنمایان حفاظت ومرمت
- علی کردعلیوند      کارشناس ارشد تاریخ
- زهرا محمدی         کارشناس ارشد زبان انگلیسی
- فریبا حیدری          کارشناس حسابداری دولتی   
- حسین حیدری       دیپلم
محمد حسین زمانی  دیپلم
-فضایل قاسمی         دیپلم
 
تولید مصالح سنتی حفاظت و مرمت
- محمد کلانتری
- حیدر نوروزی
- جمشید اسدی
 
 
پشتیبانی حفاظت و مرمت محوطه
- احمد رحمانی         کارشناس باستان شناسی
- امیرعلی ایاسه
- فتحعلی زرده
- محمد اکبری
-روح اله رجبی
- جعفر نوروزی
 
حفاظت مجموعه
- داود علیوردبیگی
- سید صادق ایثاربخش
- رحمان زمانی
- سید سعید صفوی
- نواب هادی
- قدرت اله آقایاری
- حسین حیدری (علی)
- رجب علی یادگاری
- جلال گلمحمدی